İşçinin İşe Devamsızlığı

İşçinin işe devamsızlığı, iş akdinin haklı nedenle işveren tarafından derhal feshedilmesine neden olur. 4857 Sayılı İş Kanunu, 25 maddesinin 2’nci bendine göre; işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir neden göstermeksizin;

  • art arda 2 iş günü veya
  • 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut
  • 1 ayda 3 iş günü işine devam etmemesi

işçinin kıdem tazminatsız ve derhal işten çıkarılması sonucunu doğurur.

İşverenin, kanunda belirtildiği şekilde devamsızlık yapan işçisini işten çıkarabilmek için nasıl bir yol izlemesi gerekir?

Öncelikle işçinin gelmediği günler için işe devamsızlık tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir. Tutanak

Öncelikle işçinin gelmediği günler için işe devamsızlık tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir. Tutanak mutlaka işçinin gelmediği her gün için ayrı ayrı düzenlenmelidir, işveren/vekili ve en az 2 tanık tarafından imzalanmalıdır.

Ardından işçiye noter vasıtasıyla son bildirdiği ev adresine ihtar gönderilmeli ve savunması istenmelidir. Bu ihtar, işçinin mazeretinin olup olmadığının tespiti bakımından önemlidir. Eğer işçi işe gelmeye devam ediyor ise ihtar elden tebliğ edilebilir. İşçi yazıyı almak istemezse tebellüğden imtina ettiğine dair en az 2 tanık huzurunda tutanak düzenlenmelidir. İşçinin mazereti varsa, ihtarın tebliğ edilmesinden sonra 3 gün içerisinde mazeretini bildirir resmi evrakı getirmesi gerekir.

Eğer işçi ihtara rağmen işe devamsızlığını sürdürürse ya da haklı mazeretini belgelendirmez ise fesih aşamasına geçilir. Fesih bildirimi yapılır ve işçiye bu bildirim imzalatılır. Eğer işçi fesih bildirimini imzalamaktan imtina ederse; fesih bildirimini almaktan imtina ettiğine dair tutanak hazırlanması gerekir.

Tüm bu aşamalardan sonra işçinin çıkış işlemleri gerçekleştirilebilir. Kıdem ve ihbar hak etmediğinden, işçinin ücret ve diğer alacakları (fazla çalışma, yıllık izin ücreti vs.) banka hesabına yatırılır.

Burada önemli nokta; yapılacak bildirimlerin 6 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Ancak işçi bu süre içerisinde hala işe devam etmiyorsa 6 iş günlük hak düşürücü süre işlemeyecektir.

Bir cevap yazın